انجمن تخصصی ایرانیان داگ - Iranian Dog

انجمن تخصصی ایرانیان داگ - Iranian Dog (http://www.iraniandog.com/index.php)
-   شغال (http://www.iraniandog.com/forumdisplay.php?f=116)
-   -   ورود شغال به ایران (http://www.iraniandog.com/showthread.php?t=8252)

ashkanbahal12 30-06-2016 17:23

ورود شغال به ایران
 
بدوران انوشیروان شغال به زمين عجم اندر پديد آمد و هرگز آن نبوده بود، و به زمين تركستان(اسیای مرکزی) بودى و بانگ ايشان با هول بود، و به هر دهى به شب بانگ كردندى و ديگر روز چيزى نديدندى. مردمان از آن بترسيدند و ندانستند كه آن چيست. خبر به نوشروان برداشتند و او آن بانگ بشنيد. بفرمود كه طلب كنيدشان و بر اثر بشويد. هر چند جستند نيافتند. نوشروان موبدان موبد را بخواند و گفت: اين چه شايد بودن؟
گفتا: من اندر كتب ايدون خواندم كه چون ملك بيدادى كند و ستم كند از آسمان بانگ آيد، چنانكه خلق بشنوند و نبينند، و من هيچ چيز نشناسم بر روى زمين ميان رعيّت و ملك كه تو آن نكرده‏اى از داد و عدل، همى ندانم كه اين بانگ چرا همى آيد، و چنان دانم كه اين كارداران خراج بر رعيّت همى ستم كنند و زيادتى همى ستانند از آنكه ملك فرموده است. نوشروان گفت: چه بايد كردن؟ گفت: به هر شهرى موبدى است. بدين مردمان نامه بايد كردن و اين جريده‏هاى خراج سوى ايشان فرستادن، تا هر موبدى به هر شهرى اندر نبايد گذاشت كه افزونى بستانند. نوشروان همچنان كرد. پس مردمان حيلت كردند به شب و دام فرو كردند تا شغالى بگرفتند و پيش نوشروان بردند. نوشروان گفت: خلقى بدين ضعيفى و به شب بانگ بدان سهم! اين عجب است. پس از آن از بانگ شغال نترسيدند
تاريخنامه‏طبرى،ج‏2،ص:746


ساعت 22:52 بر حسب GMT +3.5 می باشد.

Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.

vBFarsi Language Pack Version 4.2